Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van n/p notarial partners N.V.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens n/p notarial partners N.V. ("n/p"), een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te Amersfoort en Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32107631, alsmede de Stichting bewaring (escrow) n/p notarial partners.

2. Alle opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door n/p, ongeacht enige andere bedoeling. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing. Onder de “aan n/p verbonden personen” worden begrepen alle voormalige, huidige en toekomstige (directe of indirecte) aandeelhouders, bestuurders en bestuurders van aandeelhouders, (toegevoegd-)notarissen, kandidaat-notarissen en alle overige (rechts)personen, die op enigerlei wijze voor n/p werkzaam zijn of waren, alsmede alle (rechts)personen voor wiens handelen of nalaten n/p aansprakelijk is.

3. Een opdracht geldt als aanvaard (i) indien de opdracht door n/p is bevestigd aan de cliënt, dan wel (ii) indien de cliënt een namens n/p op verzoek van de cliënt gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt; dan wel (iii) indien de notaris een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat n/p de akte van levering zal verlijden, en alle werkzaamheden ter zake start.

4. n/p is bevoegd bij de uitvoering van iedere opdracht derde(n) in te schakelen. n/p is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derde(n). n/p heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een derde mocht bedingen, namens de cliënt te aanvaarden.

5. Iedere aansprakelijkheid van n/p voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens n/p, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke door n/p afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering is of wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het toepasselijke eigen risico. Deze beperking van aansprakelijkheid van n/p geldt ongeacht of de aansprakelijkheid voortvloeit uit een overeenkomst, de wet of een andere rechtsgrond.

6. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimumnormen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium voor de werkzaamheden waaruit de schade is ontstaan met een maximum van vijftig duizend euro (EUR 50.000,--).

7. Deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van alle aan n/p verbonden personen en alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht door n/p worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kunnen zijn. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve van n/p is bedongen geldt als een jegens deze derden onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.

8. Alle vorderingsrechten jegens n/p in verband met de door n/p verrichte of opgedragen werkzaamheden (daaronder mede begrepen vorderingen tot vergoeding van schade), vervallen door verloop van één (1) jaar na de dag waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten respectievelijk de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van n/p.

9. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van n/p, vrijwaart de cliënt n/p en de aan haar verbonden personen voor alle aanspraken van derden, alsmede tegen alle bijkomende kosten verband houdende met de door n/p aan de cliënt verleende diensten. Deze vrijwaring omvat mede kosten van juridische bijstand.

10. Indien een opdracht wordt verleend door meerdere (rechts)personen, dan is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de rekening voor de werkzaamheden van de notaris.

11. Declaraties van n/p dienen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. De cliënt is vanaf het moment van verzuim vertragingsrente (gelijk aan de wettelijke rente) en incassokosten verschuldigd. n/p is gerechtigd haar debiteurenbeheer uit te besteden en in dat kader persoonsgegevens van de cliënt te verstrekken.

12. n/p kan, als cliënt in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden.

13. n/p behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari te wijzigen.

14. n/p kan in het kader van de uitvoering van de opdracht gelden onder zich houden. n/p zal deze gelden storten op een kwaliteitsrekening bij een in Nederland gevestigde bank. n/p is niet aansprakelijk voor kosten of aansprakelijkheden veroorzaakt door handelen of nalaten door de bank of niet nakoming van de verplichtingen van de bank. Indien deze bank aan n/p negatieve rente over de gestorte gelden van de cliënt of een derde in rekening brengt, komt deze negatieve rente ten laste van de cliënt respectievelijk derde en wordt dit in mindering gebracht op het gestorte bedrag.

15. Een vordering op n/p vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand.

16. Op de dienstverlening door n/p is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing. In dat kader is n/p onder meer verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat. n/p is daarnaast verplicht ongebruikelijke transacties te melden aan de bevoegde autoriteit(en). Indien n/p overgaat tot melding van een ongebruikelijke transactie zal zij dat niet mogen melden aan de desbetreffende cliënt(en).

17. Elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De cliënt stemt in met elektronische communicatie en erkent dat deze niet veilig is. n/p is niet aansprakelijk indien elektronische communicatie wordt onderschept, gemanipuleerd, vertraagd, verkeerd wordt doorgestuurd of wordt geïnfecteerd met een virus. In het geval dat de cliënt handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de toepasselijkheid uitgesloten van artikel 6:227b lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in het elektronische handelsverkeer, en van artikel 6:227c van het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op de wijze waarop overeenkomsten in het elektronisch handelsverkeer worden aangegaan.

18. n/p verwerkt persoonsgegevens van haar cliënten en daar werkzame personen voor optimale dienstverlening en voldoening aan wettelijke verplichtingen. Zie voor meer informatie de privacyverklaring en cookieverklaring op de website van n/p: www.np.nl.

19. Op de dienstverlening door n/p inzake consumententransacties is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. Deze regeling is raadpleegbaar via www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

20. Voor notariële werkzaamheden in opdracht van consumenten gelden nog de volgende voorwaarden: (a) de notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Ten behoeve van opdrachten van consumenten is een uitleg van deze regels te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure “Spelregels voor notaris en consument”. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt; en (b) n/p licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van haar dienstverlening.

21. Op de rechtsverhouding tussen n/p en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de geschillencommissie bevoegd.

22. Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de Engelse tekst of de uitleg daarvan, zijn de algemene voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal bindend.

23. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

24. n/p kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op alle daaropvolgende rechtsverhoudingen met de cliënt.

Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland, Locatie Utrecht, onder nummer 190/2022 d.d. 15 september 2022