E-mail Disclaimer

Onze e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien een e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, wilt u ons dat dan direct laten weten via contact@np.nl? Wij verzoeken u in dat geval de e-mail te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. n/p notarial partners N.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft. Op onze dienstverlening zijn van toepassing de algemene voorwaarden van n/p notarial partners N.V. (KvK-nummer: 32107631) gedeponeerd bij de Rechtbank Utrecht onder nummer 190/2022 op 15 september 2022. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.np.nl/algemene-voorwaarden.